home
HOME  » WEDSTRIJD

Wedstrijdvoorwaarden zoektocht naam en/of logo Jongerencentrum

- De organisatie is niet verplicht om één van de voorstellen te weerhouden.
- Elke inzending moet een eigen werk zijn van de deelnemer.
- Elke deelnemer mag slechts één ontwerp van logo en/of naamvoorstel indienen.
- Bij het ontwerp van het logo en/of naamvoorstel moet een apart blad gevoegd worden die volgende gegevens met betrekking tot de deelnemer vermeldt: - Voornaam – Naam – Adres – Geboortedatum – Emailadres
- Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens opgenomen in een gegevensbestand. Van dit gegevensbestand is de Stad Tongeren, de houder. De gegevens worden enkel gebruikt voor de wedstrijd en zijn alleen bestemd voor intern gebruik door middel van elektronische gegevensverwerking. De gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld van derden. De deelnemer heeft het recht om deze gegevens in te kijken en te verbeteren.
- De inzendingen moeten uiterlijk op 31 maart 2017 ingeleverd zijn via mail: jeugd@stadtongeren.be
- Het winnende ontwerp en/of de winnende naam zal anoniem gekozen worden door een jury die wordt samengesteld door de Stad Tongeren.
- De deelnemer met het winnende ontwerp en/of de winnende naam ontvangt een prijs van de Stad Tongeren.
- Door het inleveren van een ontwerp en/of naamvoorstel geven de deelnemers te kennen dat zij instemmen met het kosteloos en exclusief gebruik van hun ontwerp van logo en/of naam door de Stad Tongeren die voor alle doeleinden kunnen gebruikt worden.
- De deelnemers geven met het inleveren van hun ontwerp van logo en/of naamvoorstel te kennen dat zij afstand doen van alle vermogensrechten die verbonden zijn aan hun ontwerp van logo en/of naam ten voordele van de Stad.
- Door het inleveren van het ontwerp van logo en naam staat de deelnemer toe dat zijn/haar ontwerp/naam zonder enig recht op schadevergoeding:
o bekend gemaakt mag worden aan het publiek;
o indien nodig, aangepast mag worden zonder dat het ontwerp wordt aangewend in een context die afbreuk zou doen aan de eer en de reputatie van de deelnemer;
o zonder de naam van de deelnemer aangewend zal worden.
- Door deelname aan deze wedstrijd, wordt u geacht deze voorwaarden te accepteren.
- Bekendmaking nieuwe naam en logo: mei 2017.